കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം

  സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര

 കലാമത്സരങ്ങൾ

ക്യാമ്പസ് മാഗസിൻ വിഷയാവതരണം

മലയാള മനോരമ, (7/11/2017, പത്തനംതിട്ട)