കമലദളം – കലോത്സവം 2017

മാർത്തോമ്മാ കോളേജ് യൂണിയൻ 2017-18


തിയതി : ഡിസംബർ 5, 6, 7, 8

ഉദ്ഘാടനം : നീരജ് മാധവ് 

Competitions

Photo Credits: Job Johnson Koshy, Vivek Johnson